Lk 38

 1. § 2. Mõisted
  Käesoleva seaduse tähenduses:
  44) möödasõit on ühest või mitmest sõitvast sõidukist ettejõudmine oma sõidurajalt välja sõites. Möödasõiduks ei loeta ümberpõiget ega möödumist;
 1. § 2. Mõisted
  Käesoleva seaduse tähenduses:
  101) ümberpõige on möödumine sõiduteel seisvast ühest või mitmest sõidukist või muust takistusest kasutatavalt sõidurajalt välja sõites.
 1. § 51. Möödasõit
  (1) Eesliikuvast sõidukist tohib juht mööda sõita vasakult. Kui eesliikuv sõiduk pöörab vasakule või tagasi ja see on selgelt arusaadav, tuleb sellest mööda sõita paremalt.
 1. § 51. Möödasõit
  (4) Kui möödasõidu ajal ilmneb takistus või liiklusoht, mida juht ei saanud ette näha või ei osanud õigesti hinnata enne möödasõidu alustamist, tuleb möödasõit katkestada.
  Möödasõidu kui ohtliku manöövri kestust on väiksem, kui möödasõidetava sõiduki sõidukiirus väheneb. Nt möödasõidetava sõiduki juht võtab möödasõidu ajal jala gaasipedaalilt.
 1. § 55. Möödasõidu, möödumise ja ümberpõike erand
  Aeglaselt liikuvast või seisvast sisselülitatud kollase vilkuriga teel töötavast hooldussõidukist või seisvast sisselülitatud sinise vilkuriga alarmsõidukist võib mööduda, mööda sõita või ümber põigata teisi liiklejaid või teel töötavaid inimesi ohustamata vastavalt olukorrale kas paremalt või vasakult, sealjuures on lubatud ületada möödasõitu keelavat teekattemärgist.
 1. § 51. Möödasõit
  (1) Eesliikuvast sõidukist tohib juht mööda sõita vasakult. Kui eesliikuv sõiduk pöörab vasakule või tagasi ja see on selgelt arusaadav, tuleb sellest mööda sõita paremalt.
  Liiklusseadus ei keela paremalt poolt möödasõidul teepeenra kasutamist.
 1. § 52. Möödasõidukeeld
  (1,2) Vastassuunavööndi ja pärisuunavööndi kaudu ei tohi juht mööda sõita reguleerimata ülekäigurajal.
  St reguleeritud ülekäigurajal ei ole möödasõit keelatud.
  Kuigi suurem sõidukiiruste erinevus vähendab möödasõitmiseks kuluvat aega ja seega ka manöövri ohtlikust, ei luba seadus ületada teel lubatud suurimat kiirust.
  § 9. Keelumärgid ja nende tähendused
  (1)  Keelumärgid ja nende tähendused on järgmised:
  31) märk 352 „Möödasõidu keeld“ keelab mööda sõita, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille sõidukiirus ei ületa 30 km/h;
 1. § 53. Juhtide vastastikused kohustused möödasõidul
  (4) Kui sõidutee laius, kulg või seisund koos tiheda vastassuunaliiklusega ei võimalda ohutult mööda sõita aeglasest, suurest või piiratud sõidukiirusega sõidukist, peab sellise sõiduki juht vähendama kiirust ning vajaduse korral hoidma esimesel võimalusel võimalikult tee äärde, et tema taha kogunenud sõidukid pääseksid ohutult mööda.
 1. Mida suurem on kiiruste vahe, seda väiksem on möödasõidu aeg ja teekond. Ning vastupidi. Samuti määrab vastassuunas viibimise aega sõidukite pikkus: mida lühemad on sõidukid, seda vähem maad ja seega ka aega peab juht sõitma vastassuunas.
 1. Möödasõidu aega aitab vähendada, kui sõiduk, millest möödutakse, vähendab kiirust ja hoidub sõidutee paremale poolele, möödasõitja aga teavitab sellest teistele liiklejatele varakult suunamärguandega.

 

Lk 39

 1. Kui sõiduk, millest möödutakse, lisab manöövri sooritamise ajal kiirust, pikeneb ka möödasõiduaeg, millega möödasõitja pole arvestanud. Sellisel juhul võib möödasõit vastassuuna kaudu kujuneda liiga ohtlikuks, mistõttu tuleb see katkestada.
  § 51. Möödasõit
  (4) Kui möödasõidu ajal ilmneb takistus või liiklusoht, mida juht ei saanud ette näha või ei osanud õigesti hinnata enne möödasõidu alustamist, tuleb möödasõit katkestada.
  Kirjutamata reegli järgi lülitab eessõitev auto sisse parempoolse suunatule ka siis, kui ta tahab tagasõitjale anda teada möödasõiduvõimalusest.
  Vasaku suunamärguandega soovib eessõitja aga hoiatada, et ees on oht – näiteks vastutulija, mida tagasõitja ei pruugi näha. Või siis anda märku oma kavatsusest pöörata vasakule.
 1. § 51. Möödasõit
  (3) Enne möödasõidu alustamist peab juht veenduma, et:
  2) samal sõidurajal ees sõitva sõiduki juht pole andnud märku vasakpöördeks;
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
 1. § 52. Möödasõidukeeld
  (1) Vastassuunavööndi kaudu ei tohi juht mööda sõita:
  5) reguleerimata ülekäigurajal.
 1. § 52. Möödasõidukeeld
  (1) Vastassuunavööndi kaudu ei tohi juht mööda sõita:
  2) piiratud nähtavusega teelõigul.
 1. § 52. Möödasõidukeeld
  (1) Vastassuunavööndi kaudu ei tohi juht mööda sõita:
  4) raudteeülesõidukohal ja selle vahetus läheduses enne raudteeülesõidukohta.
 1. § 35. Juhi kohustused jalakäija, tasakaaluliikuri juhi ja jalgratturi ohutuse tagamisel
  (4) Reguleerimata ülekäigurajale lähenedes peab juht sõitma sellise kiirusega, mis on piisavalt väike, et mitte ohustada jalakäijat, kes on astunud või astumas ülekäigurajale. Vajaduse korral peab juht seisma jääma, et võimaldada jalakäijal sõiduteed ületada. (Kehtib kollase auto kohta.) (5) Kui reguleerimata ülekäiguraja ees on pärisuunavööndis kõrvalrajal seisma jäämas või jäänud sõiduk, ei tohi juht sellest sõidukist mööduda vahetult enne ülekäigurada ega ülekäigurajal, vaid peab ülekäiguraja ees seisma jääma. …
 1. § 45. Sõiduki asukoht sõites
  (8) Kui asulavälisel teel on pärisuunavööndis mitu tähistatud sõidurada, siis tohib vasakpoolseid radasid kasutada ainult juhul, kui parempoolsed on hõivatud. Vastassuunavööndis sõitmine on sel juhul keelatud.
  St mööda sõita võib, kui eesolevad autod liiguvad lubatud suurimast kiirusest aeglasemalt.
 1. § 52. Möödasõidukeeld
  (1) Vastassuunavööndi kaudu ei tohi juht mööda sõita:
  3) ristmikul ja ristmiku vahetus läheduses sellele suubuval teel, välja arvatud selline ristmik, kus teistest suundadest lähenevatel juhtidel on tee andmise kohustus.

 

Lk 40

 1. § 52. Möödasõidukeeld
  (1) Vastassuunavööndi kaudu ei tohi juht mööda sõita:
  3) ristmikul ja ristmiku vahetus läheduses sellele suubuval teel, välja arvatud selline ristmik, kus teistest suundadest lähenevatel juhtidel on tee andmise kohustus.
 1. § 52. Möödasõidukeeld
  (1) Vastassuunavööndi kaudu ei tohi juht mööda sõita:
  3) ristmikul ja ristmiku vahetus läheduses sellele suubuval teel, välja arvatud selline ristmik, kus teistest suundadest lähenevatel juhtidel on tee andmise kohustus.
  Antud juhul ei ole möödasõit lubatud, sest sinise ja musta sõiduki juhid peavad andma lähtuvalt LS §-ist 17 (5) 5)  teed paremalt lähenevale punase sõiduki juhile.
 1. § 52. Möödasõidukeeld
  (1) Vastassuunavööndi kaudu ei tohi juht mööda sõita: 3) ristmikul ja ristmiku vahetus läheduses sellele suubuval teel, välja arvatud selline ristmik, kus teistest suundadest lähenevatel juhtidel on tee andmise kohustus.
  Antud juhul võib punase ja rohelise auto juhtidel tekkida lähtuvalt LS §-ist 17 (5) 5) olukord, kus tuleb anda teed.
  Ristmikel möödasõit on ohtlik manööver ja eriti juhul, kui nähtavus on piiratud nagu antud skeemil.
 1. § 54. Möödumine
  (3) Kui möödumine on raskendatud takistuse tõttu, peab teed andma juht, kelle ees takistus on.
 1. § 54. Möödumine
  (4) Liiklusmärgiga tähistatud langul peab takistuse juures teed andma laskuv juht.
 1. § 54. Möödumine
  (3) Kui möödumine on raskendatud takistuse tõttu, peab teed andma juht, kelle ees takistus on.
 1. § 54. Möödumine
  (3) Kui möödumine on raskendatud takistuse tõttu, peab teed andma juht, kelle ees takistus on.
 1. § 53. Juhtide vastastikused kohustused möödasõidul
  (1) Möödasõidul oleva sõiduki juht peab hoidma möödasõidetava sõiduki suhtes ohutut piki- ja külgvahet.
 1. § 53. Juhtide vastastikused kohustused möödasõidul
  (2) Juht, kelle sõidukist sõidetakse mööda vasakult, peab liiklusolusid arvestades hoiduma võimalikult paremale ega tohi möödasõitu takistada sõidukiiruse suurendamisega ega muul viisil.