Lk 14

 1. § 14. Liikluskord
  (3) Ajutise (teisaldatava alusega) ja alalise liiklusmärgi nõude vastuolu korral tuleb juhinduda ajutise liiklusmärgi nõudest.
 1. § 14. Liikluskord
  (5) Liiklusmärgi ja teemärgise nõuete vastuolu korral peab juhinduma liiklusmärgi nõudest.
 1. LM § 13. (1) 1) märgid 411 “Kohustuslik sõidusuund otse”, … kohustavad sõitma vaid noolega osutatud suunas.
 1. § 58. (5) Kui ristmikul on parempöördeks rada muust sõiduteest eraldatud ohutussaarega ja enne ristmikku paremal pool foori ei ole, tuleb paremale pöörata, sõltumata ristmikul olevate fooride tuledest, andes teed mis tahes teisest suunast sõitvale juhile.
 1. § 14. (3) Ajutise (teisaldatava alusega) ja alalise liiklusmärgi nõude vastuolu korral tuleb juhinduda ajutise liiklusmärgi nõudest.
  LM § 13. (1) 1) märgid 411 “Kohustuslik sõidusuund otse”, … .
 1. Märgid “Anna teed” ja “Peatu ja anna teed” on erinevalt märgist “Sõidukeeld” ainuomase kujuga. Viimasega on kujult sarnased näiteks kohustusmärgid ja keelumärgid.

 

Lk 15

 1. LM 525a. “Ühissõidukirada” … Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta. …
  TKM 923d. Võrdsete kriipsudega ja vahedega katkendjoon”, kriipsu pikkusega ja kriipsude vahega 3 m eraldab eri rada (jalgrattarada, ühissõidukirada, ühissõiduki- ja jalgrattarada) sõidutee põhiradadest (lisa 10 joonised 7 ja 8).
  LS § 2. Mõisted
  60) pärisuunavöönd … . Kui teel on eraldi rada ühissõidukile, aeglasele, raskele või muule sõidukile, mis ei ole raudteesõiduk ega rööbassõiduk, on selle eraldi raja sõiduteepoolne äär pärisuunavööndi ääreks muule mitterööbassõidukile.
 1. Märkide nimed on: A – LM-i 221 “Anna teed” ja B – LM-i 222 “Peatu ja anna teed”. Mõlemad märgid kohustavad andma teed.
 1. LM 221. „Anna teed“ nõue. Liiklusmärk on ainuomase kujuga ja seetõttu tagant äratuntav.
 1. LM § 7. 1) märk 211 “Peatee” tähistab teed, millel sõitval juhil on reguleerimata ristmikul eesõigus kõrvalteel sõitva juhi suhtes.
  LS § 17. (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
  Seega ületan ristmiku esimesena.
 1. LM § 7. 3) märk 221 “Anna teed” kohustab juhti andma teed lõikuval teel, tahvli 834 “Sõidu­eesõigusega liiklemise või peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. …
 1. Märk “Ühesuunalise tee lõpp” viitab sellele, et märgist edasi on tee kahesuunaline.
 1. LM § 13. (1) 1) märgid 411 “Kohustuslik sõidusuund otse”, … kohustavad sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasak­pöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata.
 1. § 20. Sõiduki peatamine ja parkimine
  3) osaliselt või täielikult kõnniteel, kus seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba;

 

Lk 16

 1. LM § 13. (3) Vahetult ristmiku taha või ristmikevahelisele teele pandud märk 411 “Kohustuslik sõidusuund otse” kehtib lähima ristmikuni. Märk 411 ei keela oma mõjupiirkonnas parempööret parklasse, puhkekohta ega teega külgnevale alale. …
 1. LM § 13. (1) 1) märgid 411 “Kohustuslik sõidusuund otse”, … kohustavad sõitma vaid noolega osutatud suunas.
 1. LM § 13. (1) 1) märgid 411 “Kohustuslik sõidusuund otse”, … kohustavad sõitma vaid noolega osutatud suunas.
  LM § 13. (2) Märgid 41 kehtivad ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette need on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava lõikumisala ees, … .
 1. § 58. Sõitmine reguleeritud ristmikul
  (3) Foori või reguleerija keelava märguande korral peab juht seisma jääma stoppjoone või stoppjoonemärgi ees. Selle puudumisel võib jalakäijat takistamata sõita kuni lõikuva sõidutee ääreni.
 1. LM § 21. Tahvlite tähendused.
  1) tahvel 811 “Kaugus objektini” näitab kaugust märgist ohtliku kohani või ohtliku teelõigu alguseni, teatud keelu või piirangu alguseni, pärisuunas asuva objekti või kohani.
  Märgist edasi võib sõita kuni 100 m.
 1. LM § 21. Tahvlite tähendused.
  7) tahvlid 831 kuni 833 “Mõjusuund” näitavad ristmiku ette pandud keelumärkide mõju­suunda.
  LM § 9. Keelumärgid ja nende tähendused.
  1) märk 311a “Sõidukeeld” keelab kõigi sõidukite liikluse.
 1. LM § 13. Kohustusmärgid ja nende tähendused.
  5) märk 432 “Jalgtee” näitab, et tohib liikuda jalakäija. Võib liikuda ka tasakaaluliikuri juht, kuid ta ei tohi ohustada ega takistada jalakäijat. Märgiga 432 tähistatud jalgtee lõppu näitab märk 442 “Jalgtee lõpp”. Sõidukid jalakäijate teel sõita ei tohi.
 1. Tõusu ja languse märki saab eristada lugedes kallet vasakult paremale.
  % on alati suhtes 100-ga. Kalde puhul on protsent ja kraad erineva tähendusega. Antud juhul tähendab protsendi märk seda, et 100 meetri kohta on tõusu 12 meetrit. Ehk suhe tee pikkuse ja tõusu vahel on 12 : 100 x 100 =12%. Künklikumatel teedel ei saa  tõusu mõõta kraadides kuna tõusu erinevates kohtades on selle nurk tasapinna suhtes erinev – tõusu alguses ja lõpus on see tavaliselt laugem ning keskel järsem. Tõusunurka saab kraadides väljendada siis, kui see on ühtlane ehk lineaarne, kus iga meetri kohta on kindel arv sentimeetreid tõusu – näiteks estakaad. Kuid tõusu teelõik võib olla ka 50, 200, 300  … meetrit. Sellisel juhul on nt 12% vastavalt 6, 24, 36 … meetrit tõusu teelõigu ulatuses ehk vastavalt märgil näidatud protsent.
  Kuid märgil võib olla kirjutatud ka nt 6%, 8% vastavalt sellele kui järsk on tõus või langus.

 

Lk 17

 1. LM § 9. Kohustusmärgid ja nende tähendused.
  19) märk 333 “Vasakpöörde keeld” keelab vasakpöörde ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette see on pandud. Märk ei keela tagasipööret.
 1. LM § 13. Kohustusmärgid ja nende tähendused.
  18) märk 332 “Parempöörde keeld” keelab parempöörde ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette see on pandud.
 1. LM § 17. Juhatusmärgid ja nende tähendused.
  17) märgid 674 kuni 677 “Ümbersõit” näitavad ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suunda.
  Märk “Ümbersõit” tähendab soovitusliku ümbersõidu suunda liiklemiseks suletud teelõigust. Märk ei keela ega kohusta juhte sõitma noolega näidatud suunas.
 1. LM § 5. Hoiatusmärgid ja nende tähendused
  7) märk 132 „Samaliigiliste teede ristmik“ hoiatab ristmikust, kus juht peab andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile. Märk panduna kattega tee ja kruusa- või pinnastee ning kruusa- ja pinnastee lõikumiste ette muudab need samaliigilisteks;
  Märgid B ja C osutavad sõidueesõigusega teele.
 1. § 7. Eesõigusmärgid ja nende tähendused
  5)  märk 231 „Vastassuuna eesõigus“ kohustab juhti andma teed vastassuunas sõitvale juhile, kes on jõudnud teekitsendile või selle juurde;
 1. LS § 15. Sõidukiirus.
  (1) Suurim lubatud sõidukiirus on
  2) asulasisesel teel 50 kilomeetrit tunnis;
  LM § 9. (2) Märkide 35 mõjupiirkond ulatub:
  1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud tahvliga teatatud kauguseni.
 1. LM § 11. Mõjualamärgid ja nende tähendused.
  (1) 2) märk 382 “Kiiruspiirangu ala” näitab mõjuala, kus ei tohi sõita suurema sõidukiirusega (km/h), kui märgil näidatud. Märk, mis piirab sõidukiiruse 30 km/h või alla selle, osutab ohtlikule alale, millel täiendavad hoiatusmärgid või teemärgised võivad puududa. Märgiga 382 kehtestatud mõjuala lõpetab märk 392 “Kiiruspiirangu ala lõpp”.
  ALA-tähisega märgi mõjuala lõpetab sellesama märgi ALA lõpp, mitte ristmik.
  Näiteks:

 1. LM § 5. Hoiatusmärgid ja nende tähendused
  18) märk 155 „Lahtine killustik“ – hoiatab lähenemisest kattega teelõigule, kus rataste alt paiskuvad kivid võivad ohustada liiklejaid ja sõidukeid;

 

Lk 18

 1. LM § 15. 14) märgid 529a ja 529c “Sõit ühissõidukirajaga teele” näitavad märgiga 527a “Ühissõiduki­rajaga tee” tähistatud ühissõidukirajaga teele sõitmise kohta ja suunda.
  LS § 2. Mõisted.
  98) ühissõidukirada on ühistranspordiseaduse kohaselt liinivedu teostavale ühissõidukile, samuti sõitjat vedavale taksole ja sõitjat vedavale bussile liiklemiseks ettenähtud sõiduteeosa, … .
  Sõitmine ühissõidukirajal on teistele sõidukitele keelatud (v. a elektriautod).
 1. LM § 21. Tahvlite ja nende tähendused.
  13) tahvlid 85 “Kehtivuspäevad või -aeg” näitavad päevi või kellaaega, millal märk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja riiklikel pühadel, ning tahvlid 852 ja 856, et tööpäeviti.
  Seega võib sõita laupäeviti, pühapäeviti, riiklikel pühadel ja iga päev kell 20.00 -8.00.
 1. LM § 15. Osutusmärgid ja nende tähendused 6) märk 525a „Ühissõidukirada“ tähistab rada, mis on ette nähtud muude sõidukitega päri­suunas sõitvatele rööbasteta ühissõidukitele. Märk kehtib raja kohta, mille kohale see on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta. Märk 525a kehtib kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni või ühissõidukiraja lõppu näitava märgini 526a „Ühis­sõidukiraja lõpp“;
  § 2. Mõisted
  Käesoleva seaduse tähenduses:
  98) ühissõidukirada on ühistranspordiseaduse kohaselt liinivedu teostavale ühissõidukile, samuti sõitjat vedavale taksole ja sõitjat vedavale bussile liiklemiseks ettenähtud sõiduteeosa, mis on tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega. Ühissõidukirajal võib liigelda jalgrattaga, kui seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend;
 1. LM § 7. Eesõigusmärgid ja nende tähendused.
  6) märk 232 „Pärisuuna eesõigus“ annab juhile sõidueesõiguse teekitsendi läbimiseks.
 1. LM § 5 Hoiatusmärgid ja nende tähendused
  2) märk 112 „Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht“ hoiatab lähenemisest tõkkepuuta raudtee­ülesõidukohale;

LM § 5 Hoiatusmärgid ja nende tähendused
4) märk 122 „Mitmerööpmeline raudtee“ hoiatab kahe või enama rööpapaariga tõkkepuuta
raudteeülesõidukohast;

 1. LM § 5 Hoiatusmärgid ja nende tähendused
  22) märk 159 „Ees on katteta tee“ hoiatab kattega tee üleminekust kruusa- või pinnasteeks;

 1.   LM § 9 Keelumärgid ja nende tähendused
  1) märk 311a „Sõidukeeld“ keelab kõigi sõidukite liikluse;

  3) märk 312 „Mootorsõiduki sõidu keeld“ keelab kõigi mootorsõidukite liikluse;
  17) märk 331 „Sissesõidu keeld“ keelab kõigi sõidukite edasisõidu;

  Seega vastusevariandi esimene punkt ei ole ühine, kuna märk 312 lubab edasisõitu mitte mootorsõidukitel – nt jalgratastel, mis on ka liiklusseaduse järgi sõiduk. Kolmas vastusevariant ei keela teel liiklust, küll aga sissesõidu – väljasõit pole keelatud. Märki kasutatakse näiteks ühesuunalistel teedel.
 1. Ühesuunalisel teel võib sooritada näiteks vasakpööret, kuid ei tohi seda teha kiirteel ja märgi “Kohustuslik sõidusuund” mõjupiirkonnas. Samuti ei ole ühesuunalisel teel keelatud tagurdamine (v.a tagurdamine välja ristmikule).

 

Lk 19

 1. LM § 9. Keelumärgid ja nende tähendused (1)
  37) märk 363 „Parkimiskeeld paaritul kuupäeval“ keelab parkimise paaritul kuupäeval.
  (7) Kui teelõigul on ühele poole pandud märk 363 ja teisele poole märk 364, tuleb sõiduk ühelt teepoolelt teisele ümber paigutada kell 19 kuni 21.

 1. LM § 9. Keelumärgid ja nende tähendused
  (4) Märgid 36 kehtivad ainult sellel teepoolel, kuhu need on pandud.
  Märgid (36) piiravad nii parkimist või parkimist ja peatumist.
  (4) Parkida ei tohi:
  LM § 21. Sõiduki peatamis- ja parkimiskeeld
  1) kohas, kus ei tohi sõidukit peatada;
  Kuid parkimist keelav märk ei keela juhil peatuda.
 1. LM § 9. Keelumärgid ja nende tähendused
  (1) 32) märk 353 „Veoauto möödasõidu keeld“ keelab mööda sõita C-kategooria sõiduki, traktori ja liikurmasinaga, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille sõidukiirus ei ületa 30 km/h;
 1. LM § 9. Keelumärgid ja nende tähendused
  (1) 31) märk 352 „Möödasõidu keeld“ keelab mööda sõita, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille sõidukiirus ei ületa 30 km/h;
 1. LM § 5 Hoiatusmärgid ja nende tähendused
  13) märgid 143 ja 144 „Ohtlikud kurvid“ hoiatavad lähenemisest ohtlike kurvidega tee­lõigule, mille ohutuks läbimiseks peab juht vähendama sõidukiirust. Märkidel on näidatud esimese kurvi suund;
 1. LM § 21 Tahvlid ja nende tähendused
  12) tahvlid 84 „Sõidukiliik“ näitavad, mis liiki sõiduki kohta märk kehtib;
  14) tahvel 842 kehtib C-kategooria sõiduki kohta;
  Ehk siis C-kategooria veoautojuhid peavad juhinduma märgist “Kohustuslik sõidusuund”, mitte B kategooria veoautod.
 1. Märk 331 „Sissesõidu keeld” keelab kõigi sõidukite edasisõidu – märk kehtib teele või sõiduteele, mis paikneb märgist vasakul või on selle all;
  [RT I, 06.02.2018, 1 – jõust. 01.10.2018]
  Ehk märgid, millest juhtidel tuleb lähtuda, asetatakse tee paremale poole.
 1. LM § 21 Tahvlid ja nende tähendused
  4) tahvel 816 „Kaugus objektini“ näitab kaugust märgist 221 „Anna teed” kohustusliku peatumiskohani, kui ristmiku ees on märk 222 „Peatu ja anna teed”;
 1. Märk 553 “Umbtee” teavitab läbisõiduvõimaluseta teest, mis aga ei tähenda, et kuni takistuseni sõita ei tohi.

 

Lk 20

 1. LM § 21 Tahvlid ja nende tähendused
  27) tahvlid 873 „Parkimisaja piirang“ teatavad märgi 362 „Parkimiskeeld” mõjupiirkonnas, märgiga 384 „Parkimiskeelu ala” või märgiga 387 „Parkimisala” tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas sõiduki lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäev läbi või teatud ajavahemikul. Parkimise algusaeg peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud. Tahvli 873c või 873d korral on parkimiskella kasutamine kohustuslik;
  25) tahvel 872a „Tasulised teenused“ teatab, et märgil osutatud teenus on tasuline;

 1. LM § 15. Osutusmärgid ja nende tähendused
  (1) Osutusmärgid ja nende tähendused on järgmised:
  4)märk 522 „Ühesuunalise tee lõpp“ näitab märgiga 521 „Ühesuunaline tee“ või märgiga 523 või 524 „Sõit ühesuunalisele teele“ tähistatud tee või sõidutee lõppu;
  Juht sõidab ühesuunalisel teel, sest ühesuunalise tee lõpetab ühesuunalise tee lõpu märk. Ehk siis pärast märki on tee kahesuunaline.
  Kuna ühesuunalisel teel sõidavad autod ainult ühes suunas, siis on selge, et sooritada teel tagasipööret ja sõita vastassuunas on keelatud.

 1. LM § 15. Osutusmärgid ja nende tähendused
  (1) Osutusmärgid ja nende tähendused on järgmised:
  4)märk 522 „Ühesuunalise tee lõpp“ näitab märgiga 521 „Ühesuunaline tee“ või märgiga 523 või 524 „Sõit ühesuunalisele teele“ tähistatud tee või sõidutee lõppu;
  Ühesuunalise tee ei lõppu ei tühista ristmik, piirangute või asula lõpu märgid, vaid ainult ühesuunalise tee lõpu märk.
 1. LM § 17. Juhatusmärgid ja nende tähendused
  (1) Juhatusmärgid ja nende tähendused on järgmised: 11) märgid 652 kuni 655 „Tee number“ näitavad tee numbrit.
  Märgid 653 näitavad lisaks tee numbrile ka tee suunda. Märgid 654 pannakse teele, mis suundub märgil näidatud numbriga teele. Märgid 655 näitavad ka tee suunda, mis suundub märgil näidatud numbriga teele;
 1. Märk 523 “Sõit ühesuunalisele teele” osutab, et ühesuunalise tee suund on paremale. Sellisel juhul vasakule ehk vastassuunas sõita ei tohi, küll aga tohib sõita otse, paremale ja tagasi.
 1. Märgid 41 kehtivad ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette need on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava lõikumisala ees, ainult kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool;
  Märk 412. Kohustuslik sõidusuund paremale
  Märki kasutatakse juhile eelnevaks teatamiseks kohustuslikust parempöördest märgile järgneval sõiduteede ristumisalal.
  Märk pannakse sõidukiirusest, nähtavusest ja kohalikest oludest sõltuvalt 25 m kuni 100 m enne pöördekohta.  (Eesti standardikeskus: Liiklusmärgid ja nende kasutamine, 2001:61)
 1. LM § 7. Eesõigusmärgid ja nende tähendused
  4) märk 222 “Peatu ja anna teed” kohustab juhti peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures lõikuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades märgi ees. …