Lk 29

 1. § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (4) Üherajaliselt teelt mitmerajalisele teele sõitmisel peab juht andma teed mitmerajalisel teel sõitvale juhile.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (2) Liikleja peab andma teed sõidukile, millel on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või ilma, ja niisuguse sõidukiga saadetavale sõidukile, samuti teel töötavale sisselülitatud kollase vilkuriga sõidukile ja niisuguse sõidukiga saadetavale sõidukile. Vajaduse korral peab liikleja tee andmiseks seisma jääma.
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
 1. Kaubikujuhil tuleb vastavalt § 17 (5 ) p 5-le anda teed paremalt lähenejale. Suure veoki vasakule pööramine on antud juhul ebapiisava ruumi tõttu võimatu. Seepärast on õige veokijuhil ja teda saatval autol loovutada ruumi saamiseks sõidueesõigus kaubikujuhile, andes selleks arusaadavalt, näiteks käeviipega, märku.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (4) Pinnasteelt kruusateele või kattega teele sõites ning kruusateelt kattega teele sõites peab juht andma teed igale teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.
  § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.
 1. Kuna puuduvad sõidusuunda määravad või keelavad liikluskorraldusvahendid, võib sõita kõigis suundades.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.

 

Lk 30

 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
  Eesõigusmärgid kehtivad ainult ristuval teel sõitva liikleja suhtes.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
  Eesõigusmärgid kehtivad ainult ristuval teel sõitva liikleja suhtes.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
  Eesõigusmärgid kehtivad ainult ristuval teel sõitva liikleja suhtes.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  5) juhi suhtes paremalt lähenevale või paremal asuvale sõidukijuhile, kui sõidukite liikumisteed lõikuvad ja sõidujärjekord ei ole käesolevas seaduses teisiti määratud;
 1. Paremalt lähenevate sõidukite puudumisel ( vastavalt §-le 17 p5) alustan liikumist esimesena. Seejärel peatun ristmikul, et anda teed kollase sõiduki juhile:
  LS § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale … .
  Peale minu auto jõudmist ristmikule pole punase auto juhil enam talle paremalt lähenevat või tema suhtes paremal asuvat sõidukit ning seetõttu saab ta ületada ristmiku esimesena. Kuna kollase auto juhil pole nüüd enam  paremalt ühtegi lähenejat, on tal õigus ületada ristmik teisena. Vastutuleva sõiduki puudumisel sooritan vasakpöörde ja ületan ristmiku viimasena.


  Antud olukord on pigem teoreetiline kui reaalselt elus aset leidev, sest reguleerimata või eesõigusmärkidega tähistamata on vaid madala intensiivsusega sõiduteede ristumiskohad nagu seda on näiteks individuaalmajade elamupiirkond. Tõenäosus, et liikluskorraldusvahenditega tähistamata ristmikul saavad üheaegselt kokku kolm autot, on üliväike. Sõidujärjekord omab tähtsust juhul, kui menetlemisel on liiklusõnnetus, kus juhid on olnud ristmiku ületamisel teineteise suhtes hoolimatud. Kitsaid olusid arvestades võivad juhid lahendada selle olukorra oma eesõigust loovutades.
 1. LS § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  5) juhi suhtes paremalt lähenevale või paremal asuvale sõidukijuhile, kui sõidukite liikumisteed lõikuvad ja sõidujärjekord ei ole liiklusseaduses teisiti määratud.
 1. LM § 5. 7) märk 132 “Samaliigiliste teede ristmik” hoiatab ristmikust, kus juht peab andma teed paremalt lähenevale või paremal asuvale juhile.
 1. LS § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  5) juhi suhtes paremalt lähenevale või paremal asuvale sõidukijuhile, kui sõidukite liikumisteed lõikuvad ja sõidujärjekord ei ole liiklusseaduses teisiti määratud.
  Juht peab olema veendunud teise auto sõidujoones ja mitte välistama võimalust, et suunamärguande näitamisel teine juht eksib (nt ristmikul vastusõitev auto annab küll suunamärguannet, kuid sõidab otse).

 

Lk 31

 1. Juht peab lähtuma liiklusmärgist “Anna teed”. Ristuval teel sõitjad peavad lähtuma fooritule märguandest.
  Märk pannakse ristumiskoha ette, kus ristuval teel sõitval juhil on sõidueesõigus. (Eesti standardikeskus. Liiklusmärgid ja nende kasutamine, 2001: 33);
  LS § 35 Juhi kohustused jalakäija, tasakaaluliikuri juhi, robotliikuri ja jalgratturi ohutuse tagamisel
  (11). Kui reguleeritav ülekäigurada tuleb ületada kõrvalpöörde lõpul, võib juht juhul, kui tema sõidusuunas pole stoppjoont või stoppjoonemärki, ülekäiguraja ületada, andes teed lubava fooritule ajal sõiduteed ületavale jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile ja robotliikurile.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  2) jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile, robotliikurile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, …;
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … .
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  2) jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile, robotliikurile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, …;
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … .
  § 24. Sõidutee ületamise kohad
  (2) Kui käigusillale või -tunnelisse mineku koht, ülekäigurada, ülekäigukoht või ristmik ei ole kaugemal kui 100 meetrit, peab jalakäija sõiduteed ületama ainult nende kaudu. Nimetatud kohtadest kaugemal kui 100 meetrit tohib jalakäija sõiduteed ületada ainult siis, kui sõidutee on mõlemas suunas hästi näha ja sõidutee ületamisega ei tekitata liiklusohtu.
  Ehk siis teed peab andma jalakäija.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  2) jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile, robotliikurile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, …;
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … .
  Ehk siis minule ja jalakäijale peab andma teed pööret sooritav juht.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … .
  § 24. Sõidutee ületamise kohad
  (2) Kui käigusillale või -tunnelisse mineku koht, ülekäigurada, ülekäigukoht või ristmik ei ole kaugemal kui 100 meetrit, peab jalakäija sõiduteed ületama ainult nende kaudu. Nimetatud kohtadest kaugemal kui 100 meetrit tohib jalakäija sõiduteed ületada ainult siis, kui sõidutee on mõlemas suunas hästi näha ja sõidutee ületamisega ei tekitata liiklusohtu.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  2) jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile, robotliikurile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, …;
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … .
 1. LM § 7. 3) märk 221 “Anna teed” kohustab juhti andma teed lõikuval teel, tahvli 834 “Sõidu­eesõigusega liiklemise või peatee suund” olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. …;
  LS § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … .

 

Lk 32

 1. LM § 7. 3) märk 221 “Anna teed” kohustab juhti andma teed lõikuval teel, ….;
  LS § 17. (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  2) jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile, robotliikurile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, …;
 1. Roheline sõiduk asub sõidueesõigusega teel ja sõidab seepärast esimesena. Kollase sõiduki ees on LM 222 “Peatu ja anna teed” ja sinise sõiduki ees on LM 221 “Anna teed” (mõlemad märgid on ainuomase kujuga, s.t ühtegi teist selle kujuga märki ei ole, ja on seetõttu äratuntavad ka tagantvaates). Vastavalt LS §-ile 17 (5) 3) peab sinise sõiduki juht andma vasakpöördel teed otsesuunas sõitvale kollase sõiduki juhile.
 1. LM § 7. 3) märk 221 “Anna teed” nõue.
  LS § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … .
  Kuigi rohelise ja sinise auto sõidujooned ei puutu kokku, peab sinise auto juht siiski eelnevalt veenduma pöörde ohutuses (LS § 33 (2) 8)) ja arvestama kohustusega anda peateel sõitjatele teed (nt rohelise sõiduki ootamatu tagasipöörde korral).
 1. LM § 7. 3) märk 221 “Anna teed”;
  § 17.  Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … .
 1.  Andma teed ristmikul liikuvatele sõidukitele (LM 221 “Anna teed”; LS § 17 (5) 3)) ja olema valmis andma teed ka jalakäijale, kes astub sõiduteele.
  (LS § 17. (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed: 2) jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile, robotliikurile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, …;).
 1. Eesõigusmärgid “Peatu ja anna teed” ja “Anna teed” (on temale ainuomase kuju järgi äratuntav ka tagantvaates) kehtivad vaid ristuval teel sõitvale liiklejale. Ristmikul pöörates tuleb teeandmisel lähtuda:
  LS § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … .
 1. § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul.
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.

 

Lk 33

 1. LM § 7. 3) märk 221 “Anna teed” nõue.
  LS § 17. (5) 3) Kuigi rohelise ja sinise auto sõidujooned ei puutu kokku, peab sinise sõiduki juht eelnevalt veenduma pöörde ohutuses (LS § 33 (2) p8) ja arvestama kohustusega anda peateel sõitjatele teed (nt rohelise sõiduki ootamatu tagasipöörde korral).
  LS § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … .
 1. LS § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul.
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.
 1. LS § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (1) Kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.
 1. LM § 7. 1) märk 211 “Peatee” tähistab teed, millel sõitval juhil on reguleerimata ristmikul eesõigus kõrvalteel sõitva juhi suhtes.
 1. Antud juhul tuleb peateel sõitval juhil anda teed samuti peateel paremalt poolt lähenevale juhile. Rattur on ka juht.
  LS § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.
 1. LS § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (1) Kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.
  Esmalt sõidavad peateel liiklevad autod, alles seejärel on õigus ületada ristmik kõrvalteel liiklevatel autodel. Kõrvalteel liiklev juht peab omakorda andma teed samuti kõrvalteel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile (LS § 57. (2)). Juhi paiknemisest kõrvalteel teavitab märk “Anna teed” koos lisateatetahvliga 834.
 1. LS § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (1) Kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.
 1. LS § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (1) Kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. …
  Juhi paiknemisest kõrvalteel teavitab märk “Anna teed” koos lisateatetahvliga 834.

 

Lk 34

 1. § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (1) Kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.
  Esmalt sõidavad peateel liiklevad autod, alles seejärel on õigus sõita kõrvalteel liiklevatel autodel. Antud juhul peab kõrvalteel olev juht omakorda andma teed samuti kõrvalteel paremalt poolt lähenevale juhile. Juhi paiknemisest kõrvalteel teavitab märk “Anna teed” koos lisateatetahvliga 834.
 1. § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (1) Kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.
  Esmalt sõidab peateel liiklev auto, alles seejärel on õigus sõita kõrvalteel liikleval autol.  Antud juhul peab kõrvalteel olev juht omakorda andma teed samuti kõrvalteel paremalt poolt lähenevale juhile. Juhi paiknemisest kõrvalteel teavitab märk “Anna teed” koos lisateatetahvliga 834.
 1. § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (1) Kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.
  Juhi paiknemisest kõrvalteel teavitab märk “Anna teed” koos lisateatetahvliga 834.
 1. § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (1) Kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.
  Juhi paiknemisest kõrvalteel teavitab märk “Anna teed” koos lisateatetahvliga 834.
 1. LM § 7. 3)  märk 221 “Anna teed” kohustab juhti andma teed lõikuval teel, … .
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  5) juhi suhtes paremalt lähenevale või paremal asuvale sõidukijuhile, kui sõidukite liikumisteed lõikuvad ja sõidujärjekord ei ole liiklusseaduses teisiti määratud.
 1. LM § 15. 16) märgid 53 “Sõidurajad ja -suunad” näitavad rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suuna­vööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni või teega külgneva ala juurdesõidutee teega lõikumise kohani ning ristmikul või teega külgneva ala juurdesõidutee teega lõikumise kohal sõidusuunda igalt rajalt.

 

Lk 35

 1. § 48. Pöörded.
  (1) Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre ja enne parempööret parema ääre lähedale või selle pöörde jaoks liikluskorraldusvahendiga ettenähtud sõidurajale.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti;
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile … .
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti;
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile … .
 1. § 14. Liikluskord
  (6) Foori lubav tuli või reguleerija lubav märguanne ei peata liiklusmärgi välja arvatud kõrvalteega lõikumise hoiatusmärk, samaliigiliste teede ristmiku hoiatusmärk ja eesõigusmärgid ja teemärgisega ettenähtud korda.
  Ehk siis – reguleeritud ristmikul (töötava foori või reguleerija olemasolul) ei ole lubatud liigelda eesõigusmärkide ja märgi “Lõikumine kõrvalteega” järgi.
  § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale … .
 1. § 14. Liikluskord
  (6) Foori lubav tuli või reguleerija lubav märguanne ei peata liiklusmärgi välja arvatud kõrvalteega lõikumise hoiatusmärk, samaliigiliste teede ristmiku hoiatusmärk ja eesõigusmärgid ja teemärgisega ettenähtud korda.
  Ehk siis – reguleeritud ristmikul (töötava foori või reguleerija olemasolul) ei ole lubatud liigelda eesõigusmärkide ja märgi “Lõikumine kõrvalteega” järgi.
  § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale … .
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
  Reguleeritud ristmikul (töötava foori või reguleerija olemasolul) ei ole lubatud liigelda eesõigusmärkide ja märgi “Lõikumine kõrvalteega” järgi.
  (§ 14. (6))
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
  Reguleeritud ristmikul (töötava foori või reguleerija olemasolul) ei ole lubatud liigelda eesõigusmärkide ja märgi “Lõikumine kõrvalteega” järgi.
  (§ 14. (6))

 

Lk 36

 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
  Autod saavad pöörata samaaegselt ja ilma, et nad seejuures teineteist takistaksid.
 1. § 7. Fooritulede tähendus
  (2) Nooltuledega foor reguleerib sõidukite liiklust ristmikul. Foorituled on noolekujulised. Punane ja kollane tuli võivad olla ka ümmargused; sel juhul kantakse nendele noolte kontuurid. Tuled asuvad püstjalt. Tulede paigutus, põlemise järjekord ja tähendus on nii nagu ümartuledega fooril. Rohelise nooltule põledes tohib sõita noole suunas. Vasakule osutav roheline nooltuli lubab äärmiselt vasakpoolselt rajalt pöörata ka tagasi.
  LM 30. Nooltuledega foorid 2
  (1) Nooltuledega fooride kasutamise eelduseks on, et ristmikul foori noolega näidatud suunas liikuva sõiduki sõidutrajektoor ristmikul ei lõiku teiste lubatud suunal liikuvate sõidukite ega jalakäijate liikumistrajektooriga (konfliktivaba reguleerimine).
 1. § 58. Sõitmine reguleeritud ristmikul.
  (4) Kui juht sõidab lisasektsioonidega foori rohelise nooltule suunas ajal, mil põleb punane või kollane põhituli, peab ta andma teed mis tahes teisest suunast sõitvale juhile.
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile … .
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
 1. § 35. Juhi kohustused jalakäija, tasakaaluliikuri juhi, robotliikuri ja jalgratturi ohutuse tagamisel
  (4) Reguleerimata ülekäigurajale lähenedes peab juht sõitma sellise kiirusega, mis on piisavalt väike, et mitte ohustada jalakäijat, kes on astunud või astumas ülekäigurajale. Vajaduse korral peab juht seisma jääma, et võimaldada jalakäijal sõiduteed ületada.
  § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
  LM 221 “Anna teed” kohustab musta auto juhti andma teed ristuval sõiduteel lähenevatele sõidukitele.
 1. LM § 7. 3) märk 221 “Anna teed” kohustab juhti andma teed lõikuval teel, … .
  § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
 1. LS § 7. 1) märk 211 “Peatee” tähistab teed, millel sõitval juhil on reguleerimata ristmikul eesõigus kõrvalteel sõitva juhi suhtes.
  § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … ;
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.

 

Lk 37

 1. § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (1) Kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.
 1. § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.
  Mootorrattur asub paremal pool ja seega tuleb anda talle teed. Kuna tramm asub kõrvalteel, siis sõidab tema viimasena.
 1. § 57. Sõitmine reguleerimata ristmikul
  (1) Kõrvalteel sõitev juht peab andma teed juhile, kes läheneb ristmikule või liigub sellel mööda peateed või sõidueesõigusega teed, sõltumata tema sõidusuunast.
  (2) Kui peatee või sõidueesõigusega tee suund muutub, peab peateel või sõidueesõigusega teel sõitev juht andma teed samal teel paremalt lähenevale või seal asuvale sõidukijuhile. Samamoodi peavad omavahel toimima kõrvalteel sõitvad juhid.
  § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, … ;
  8) trammijuhile, kui mitterööbassõiduki ja trammi liikumisteed lõikuvad ja liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
  Musta auto juhil on kohustus anda teed trammidele, mitte kollase auto juhile. (Teadliku juhina ei sulge must auto kollasel sõidukil teed ja laseb tal liigelda koos punase trammiga, mille juhil on reeglite järgi sõidueesõigus.);
 1. § 17. Tee andmise üldised kohustused
  (5) Mitterööbassõiduki juht peab andma teed:
  3) vasakule või tagasi pöörates vastutulevale liiklejale ja temast möödasõidul olevale juhile, kui liikluskorraldusvahendid ei määra teisiti.
  2) jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile, robotliikurile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, …;
 1. Esimestena ületavad ristmiku peateel oleva kollane tramm ja roheline auto. Peateel liiklevate trammide juhid lähtuvad teeandmisel teineteise suhtes parema käe reeglist – LS § 57. (2).
  (Rohelise auto juht saab ületada ristmiku enne vasakult tulevat trammi ainult seetõttu, et tal on võimalus ületada ristmik üheaegselt koos kollase trammiga.) Viimasena ületab ristmiku kõrvalteel sõitev punase auto juht (LS § 57. (1)).
 1. § 14. Liikluskord
  (6) Foori lubav tuli või reguleerija lubav märguanne ei peata liiklusmärgi välja arvatud kõrvalteega lõikumise hoiatusmärk, samaliigiliste teede ristmiku hoiatusmärk ja eesõigusmärgid ja teemärgisega ettenähtud korda.
  Teisisõnu, fooritulega reguleeritud (töötava foori või ka reguleerija olemasolul) ristmikul ei ole lubatud liigelda eesõigusmärkide ja märgi “Lõikumine kõrvalteega” järgi. Juhinduda tuleb foori tuledest.
 1. § 45. Sõiduki asukoht sõites
  (9) … Vastassuunast läheneva sõiduki juht peab vasakule pöörava sõiduki juhile andma võimaluse vabastada trammitee.
 1. § 35. Juhi kohustused jalakäija, tasakaaluliikuri juhi, robotliikuri ja jalgratturi ohutuse tagamisel
  (11) Kui reguleeritav ülekäigurada tuleb ületada kõrvalepöörde lõpul, võib juht juhul, kui tema sõidusuunas pole stoppjoont või stoppjoonemärki, ülekäiguraja ületada, andes teed lubava fooritule ajal sõiduteed ületavale jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile ja robotliikurile.