Lk 21

 1. LS § 14. Liikluskord
  (4) Ajutise (kollast värvi) ja alalise teekattemärgise nõuete vastuolu korral tuleb juhinduda ajutise teekattemärgise nõudest.
 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (1) Märgise 911 „Ühekordne pidevjoon“ tähendused on järgmised:
  4) tähistab parkimiskohti (joonis 12). Märgist tohib ületada manööverdamisel. Parkimiskoha otsas olevat märgist tohib ületada ka parkimiskohale sõites ja sealt ära sõites;
  5) tähistab sõidutee äärt (joonised 2 ja 3). Märgist tohib ületada mõlemalt poolt;

Joonis 12

 

 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (11) Märgis 921a „Lühikeste kriipsudega katkendjoon“, kriipsu pikkusega 1 m ja kriipsu vahega 2 m, tähistab sõidutee äärt (lisa 10 joonised 9 ja 11). Märgist tohib ületada mõlemalt poolt.

Joonis 9

 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (1) Märgise 911 „Ühekordne pidevjoon“ tähendused on järgmised:
  1) eraldab suunavööndeid kaherajalise tee ohtlikel lõikudel (lisa 10 joonis 1). Märgist ületada ei tohi;
  2) eraldab sõiduradasid pärisuunavööndis (lisa 10 joonised 7, 8 ja 11). Märgist ületada ei tohi;
  3) piirab sõiduteel alasid, millest üle sõita ei tohi, näiteks eraldussaared (lisa 10 joonised 9 ja 12);
  4) tähistab parkimiskohti (joonis 12). Märgist tohib ületada manööverdamisel. Parkimiskoha otsas olevat märgist tohib ületada ka parkimiskohale sõites ja sealt ära sõites;
  5) tähistab sõidutee äärt (joonised 2 ja 3). Märgist tohib ületada mõlemalt poolt;
  6) eraldab jalgratta- ja jalgteel jalgrataste liikluse jalakäijate liiklusest. Märgist ületada ei tohi (lisa 10 joonis 6).

Joonis 11

Joonis 2

Joonis 3

 

 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (4) Märgis 913 „Kahekordne pidevjoon“ tähendused on järgmised:
  1) eraldab suunavööndeid kolme ja enama sõidurajaga teel (lisa 10 joonised 3, 7, 8 ja 9). Märgist ületada ei tohi;
  2) tähistab äärmise parkimiskoha välisäärt (lisa 10 joonis 12). Märgist tohib ületada ainult manööverdamisel.
 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (9) Märgis 921 „Lühikeste kriipsudega katkendjoon“, mille kriipsu pikkus on kolm korda väiksem kui kriipsu vahe
  1) eraldab suunavööndeid kaherajalisel teel (lisa 10 joonis 5), jalgrattateel (lisa 10 joonis 7) ning jalgratta- ja jalgteel;
  2) eraldab sõiduradasid pärisuunavööndis (lisa 10 joonised 3, 4, 7, 8, 10 ja 11).

Joonis 10

 

 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (33) Märgis 949a „Parkimisala“ tähistab märgiga 387 „Parkimisala“ tähistatud parkimisala piiri (lisa 10 joonis 9). Märgis on sinine.
  TKM § 24. Üldsätted
  (3) Teekattemärgised on valged, välja arvatud:
  2) parkimiskohti tähistav märgis, kui parkimine on tasuline või on muu parkimispiirang, ning parkimisala piiri tähistav märgis, mis on sinised;

 

Lk 22

 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (12) Märgis 922 „Pikkade kriipsudega katkendjoon“, mille kriipsu pikkus on kolm korda suurem kui kriipsu vahe:
  1) teatab suunavööndeid või pärisuunavööndis sõiduradasid eraldava märgise 911 „Ühekordne pidevjoon“ (lisa 10 joonised 7, 8, 11 ja 12), märgise 913 „Kahekordne pidevjoon“ (lisa 10 joonis 9) või märgise 914 „Pidev- ja katkendjoone ühend“ (lisa 10 joonised 1 ja 5) lähedusest (peatsest saabumisest);
  2) eraldab suunavööndeid kaherajalise tee ohtlikul kohal ja enne seda. Märgist tohib ületada mõlemalt poolt.
 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (13) Märgis 923a „Võrdsete kriipsude ja vahedega katkendjoon“, kriipsu pikkusega ja kriipsu vahega 0,5 m, tähistab sõiduradasid ristmikul või teega külgneva ala juurdesõidutee teega lõikumise kohal, kus on vaja rõhutada liikumissuunda (lisa 10 joonised 7 ja 8). Märgisega võib olla tähistatud ülekäigukoht. Märgist tohib ületada mõlemalt poolt.
 1. TKM § 24.Üldsätted
  1) Teekattemärgised on valged, välja arvatud:
  ajutised ja peatumist ning parkimist keelavad märgised, mis on kollased;
 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (18) Märgis 925 „Kahekordne katkendjoon“ eraldab muutsuunaliiklusega sõidurada naaber­sõidurajast (lisa 10 joonis 4). Kui niisuguse raja kohal:
  1) suunamuutefooris põleb roheline nool, tohib märgist, mis eraldab pärisuunalist sõidurada, ületada mõlemalt poolt;
  2) suunamuutefoori vahesektsioonis on süttinud kollane nool, peab märgise kohe ületama noole suunas;
  3) suunamuutefoor lülitatakse välja või seda foori ei ole, tohib ületada ainult märgist, mis asub juhist paremal.
 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (20) Märgis 932 „Parkimiskeelu joon“, kriipsu pikkusega ja kriipsu vahega 1 m, tähistab kohta, kus sõidukite parkimine on keelatud. Märgis on kollane ja see on kantud sõidutee äärele (lisa 10 joonis 11) või äärekivile.
  TKM § 24. Üldsätted
  (3) Teekattemärgised on valged, välja arvatud:
  1)   ajutised (teetööaegsed) ja peatumist ning parkimist keelavad märgised, mis on kollased;
 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (19) Märgis 934 „Parkimiskeelu ala” tähistab alasid, kus on vaja täiendavalt tuua esile parkimiseks keelatud piirkonnad, näiteks kohad, kus seisev sõiduk teeb võimatuks teiste sõidukite liikumise või takistab jalakäijaid (hooviväravate esised teelõigud parkimiskohtade vahel, kaubalaadimise kohad ja muud sellised). Märgis on kollane. Märgisel on sõidukite parkimine keelatud.
 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (5) Märgist 914 “Pidev- ja katkendjoone ühend” tohib ületada katkendjoone poolt. Pidevjoone poolt tohib seda teha ainult möödasõitu või ümberpõiget lõpetades.

 

Lk 23

 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (33) Märgis 949a „Parkimisala“ tähistab märgiga 387 „Parkimisala“ tähistatud parkimisala piiri (lisa 10 joonis 9). Märgis on sinine.
 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (31) Märgis 949b „Kiiruspiirangu ala“ tähistab märgiga 382 „Kiiruspiirangu ala“ tähistatud kiiruspiirangu ala piiri (lisa 10 joonis 9). Märgis on punane.
  (32) Märgis 949c „Õueala” tähistab märgiga 573 „Õueala” tähistatud õueala piiri. Märgis on punane.
 1. TKM § 25. Teekattemärgised ja nende tähendused
  (25) Märgis 943 „Teeandekoht“ osutab sõiduki peatamise kohale, kui peatumine on vajalik tee andmiseks sõidueesõigusega teel või peateel sõitvale juhile (lisa 10 joonised 2, 7 ja 9). Kasutatakse koos märgiga 221 „Anna teed“.
 1. TKM § 25. (6) Märgist 914 “Pidev- ja katkendjoone ühend” tohib ületada katkendjoone poolt. Pidevjoone poolt tohib seda teha ainult möödasõitu või ümberpõiget lõpetades.
 1. TKM § 25. (6) Märgist 914 “Pidev- ja katkendjoone ühend” tohib ületada katkendjoone poolt. Pidevjoone poolt tohib seda teha ainult möödasõitu või ümberpõiget lõpetades.
  LS § LS 45. (6) Asula sõiduteel tohib sõita pärisuunavööndis mis tahes sõidurajal eeldusel, et täidetakse liiklusseaduse § 37 nõudeid. … (LS § 37 käsitleb ühissõidukiraja kasutamist.)
 1. TKM § 25. (6) Märgist 914 “Pidev- ja katkendjoone ühend” tohib ületada katkendjoone poolt. Pidevjoone poolt tohib seda teha ainult möödasõitu või ümberpõiget lõpetades.
 1. TKM § 25. (20) Märgis 941 “Stoppjoon” osutab sõiduki peatamise kohta foori keelava tule (lisa 10 joonis 8), reguleerija keelava märguande või raudteeülesõidukoha suletud tõkkepuu korral või märgi 222 “Peatu ja anna teed” juures (lisa 10 joonis 2).